Prihláška

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Miesto kurzu (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše telefónne číslo (povinné)

Vaša poznámka

Ochranný prvok (povinné)
captcha

Vyhlásenie uchádzača:

Odoslaní­m tejto prihlášky čestne vyhlasujem, že

a) Som plne spôsobilý(á) na právne úkony.
b) Som zdravotne spôsobilý(á) na vedenie motorového vozidla.
c) Nie je mi uložená sakncia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v Slovenskej republike, alebo v inom štáte, resp. uložená sankcia mi už bola v Slovenskej republike, alebo v inom štáte zahľadená.
d) Nemám odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. mi nebol zadržaný vodičský preukaz v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

Súhlasím, aby horeuvedené osobné údaje boli použité na vedenie predpísanej dokumentácie o kurzoch podľa zákona 93/2005 Z.z.

 

Tlačivá na stiahnutie

Prihláška do autoškoly
Žiadosť o udelenie VO – lekárska prehliadka