Dopravná výchova

Ako výchovnovzdelávacie zariadenie sa podielame na výchove detí základných škôl  v Trenčíne  a okolí, kde v rámci projektu BECEP organizujeme 1 dňové stretnutia , kde žiaci dostávajú základné teoretické poznatky o doprave a pravidlách  cestnej premávky. Svoje správanie si potom môžu overiť na detskom dopravnom ihrisku.